การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
22 view

โครงการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
DMCR Bowling 2019

หลักการและเหตุผล
          กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้จัดตั้งขึ้นมาตั้งแต่ พ.ศ. 2545 ได้กำหนดวิสัยทัศน์และนโยบายในเรื่องบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้มีความอุดมสมบูรณ์ และยั่งยืน  ซึ่งมีภารกิจหลักคือเสนอความคิดเห็นเพื่อจัดทำนโยบายและแผนเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกำกับดูแล ประเมิน ตรวจสอบ การจัดการและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึง ศึกษา วิจัยพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลรวมถึงพืชและสัตว์ทะเลหายากที่ใกล้จะสูญพันธุ์ อีกทั้งต้องสร้างความรู้ ความเข้าใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร และเป็นศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จากการปฏิบัติงานของบุคลากรที่มุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชน

​          สำนักงานเลขานุการกรม ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนและดูแลงานที่เกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลเพื่อที่จะนำไปสู่การพัฒนาให้มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม มีความเข้มแข็งทั้งตนเองและครอบครัว เพื่อเป็นพื้นฐานที่ดีในการพัฒนาหน่วยงานและประเทศชาติ จากวิสัยทัศน์และนโยบายดังกล่าว ในการนี้ จึงมีการหารายได้เพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเสี่ยงภัย ตลอดจนนำรายได้เพื่อทำประกันชีวิตให้กับเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าและพิทักษ์ทะเล จึงจัดให้มี “โครงการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง”

วัตถุประสงค์
​          - เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทำประกันชีวิตให้แก่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าและพิทักษ์ทะเล
​          - เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีให้แก่หน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
​          - เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย

กลุ่มเป้าหมาย
​          - บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
​          - บุคคลทั่วไป

ระยะเวลาการจัดกิจกรรม/สถานที่จัดกิจกรรม
​          วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บลู-โอ ริธึม แอนด์ โบว์ล เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน ชั้น 4 กรุงเทพฯ

ประเภท/อัตราค่าสมัคร
​          ประเภททีมกิตติมศักดิ์
​          ​          - ทีมละ 10,000 บาท จำนวน 20 ทีม
​          ​          - ประเภททีมทั่วไป ทีมละ 5,000 บาท จำนวน 40 ทีม
​          ​          - การแข่งขันทีมละ 3 คน

วิธีการสมัคร
​          สมัครด้วยตนเองตามใบสมัครโครงการฯ ณ สำนักงานเลขานุการกรม ชั้น 5 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อาคาร B ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. หรือสมัครที่สถานที่จัดการแข่งขันในวันจริง