การประกวดแต่งกลอนแปด หัวข้อ "คุณค่าทะเลไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม" การประกวดแต่งกลอนแปด หัวข้อ "คุณค่าทะเลไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม"
27 view

 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดแต่งกลอน
ภายใต้หัวข้อ "คุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม"

          กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ขอเชิญชวนเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมแต่งคำประพันธ์ในรูปแบบของกลอน รณรงค์ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าประกวด ในหัวข้อ “คุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร หลักเกณฑ์ กติกา และเงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวดได้ที่ www.dmcr.go.th/miniprojects/134/29395 หัวข้อ การประกวดแต่งกลอน

กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด
          - ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องแต่งคำประพันธ์ในรูปแบบของกลอน 8 จำนวน 4 บท ตามหัวข้อที่กำหนด
          - คำประพันธ์จะต้องมีเนื้อหา ไม่ลบหลู่ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ใช้ถ้อยคำที่เป็นการดูถูก ดูหมิ่น เสียดสี และก่อให้เกิดการแตกแยกในสังคม
          - คำประพันธ์ที่ส่งเข้าประกวด จะต้องเป็นบทกลอนที่แต่งขึ้นมาใหม่ ไม่ลอกเลียนแบบหรือกระทำการละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ไม่เคยส่งเข้าประกวดในเวทีอื่น หรือผลงานที่เคยนำไปเผยแพร่ต่อสาธารณะชนมาส่งเข้าร่วมประกวด หากตรวจสอบพบว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว และหากได้รับรางวัลและคณะกรรมการสืบทราบ หรือถูกตรวจพบในภายหลังจะถือเป็นโมฆะ และถูกเรียกรางวัลคืน
          - ผู้สมัครสามารถส่งบทกลอนเข้าประกวดได้เพียง 1 ชิ้นงานต่อ 1 คน เท่านั้น

เกณฑ์การพิจารณา ประกอบด้วย
          - ฉันทลักษณ์และอักขรวิธี
          - ความคิดสร้างสรรค์และเนื้อหา
          - กวีโวหาร
          - คุณค่าและความเหมาะสมในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ระยะเวลาการส่งผลงานเข้าประกวด
          ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ก่อนเวลา 16.30 น.

การตัดสินโดยคณะกรรมการผู้มีประสบการณ์ 3 ท่าน ประกอบด้วย
          1. อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
          2. อาจารย์สุรชัย จันทิมาธร
          3. อาจารย์แพงคำ ป้องจันลา

เงื่อนไขการประกวด
          - ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.dmcr.go.th/miniprojects/134/29395 หรือสแกน QR Code หรือ Facebook : www.facebook.com/dmcrth
          - ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการสมัครใดที่ไม่เป็นไปตามกติกาข้างต้น
          - บทกลอนที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีสิทธิที่จะนำมาตัดต่อดัดแปลง หรือทำซ้ำ เพื่อประกอบการทำสื่อรณรงค์/ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่สู่ประชาชน โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทราบล่วงหน้า
          - ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยชอบธรรม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีสิทธิในการเผยแพร่ผลงานที่เห็นสมควร
          - ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด โดยจะฟ้องร้องมิได้

การประกาศผล
          ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2562 ทางเว็บไซต์ www.dmcr.go.th/miniprojects/134/29395

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการตามความเหมาะสม

รางวัลการประกวด
          เงินรางวัลรวมสูงสุดจะเท่ากับ 17,000 บาท
          รางวัลที่ 1 : 10,000 บาท  พร้อมประกาศนียบัตรจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
          รางวัลที่ 2 : 5,000 บาท  พร้อมประกาศนียบัตรจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
          รางวัลที่ 3 : 2,000 บาท  พร้อมประกาศนียบัตรจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
          *** ภายหลังการประกวดบทกลอนที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด จะเป็นสมบัติของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

การส่งผลงาน 
          พิมพ์คำประพันธ์ในรูปแบบของกลอน 8 ที่แต่งด้วยตนเองลงในใบสมัคร ตามแบบฟอร์มการแต่งกลอน ที่กำหนด ด้วยโปรแกรม Microsoft Office Word โดยใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษรขนาด 16 ปริ้นท์เอาท์ แล้วลงลายมือชื่อผู้ส่งผลงานเข้าประกวด และสแกนหรือบันทึกไฟล์เป็น PDF พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง แล้วส่งมาที่ Email : IT@dmcr.mail.go.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่
          สำนักงานเลขานุการกรม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(ประกวดแต่งกลอน)
          เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
          ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
          นายพงษ์พันธุ์ กิจไพบูลย์ โทรศัพท์ 086 613 2268 โทรสาร 02 143 9250

<<<ดาวน์โหลดใบสมัคร>>>