ประกาศผล ผู้ชนะการประกวดแต่งกลอนแปด หัวข้อ "คุณค่าทะเลไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม" ประกาศผล ผู้ชนะการประกวดแต่งกลอนแปด หัวข้อ "คุณค่าทะเลไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม"
27 view

“ประกาศผล ผู้ชนะการประกวดแต่งกลอนรักษ์ทะเล”
ตามที่กรม ทช. ได้เชิญชวนเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมในกิจกรรมแต่งคำประพันธ์ในรูปแบบกลอน เพื่อรณรงค์ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในหัวข้อ "คุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม" โดยมีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดรวม 1,648 ราย คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย อ.เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ อ.สุรชัย จันทิมาธร อ.แพงคำ ป้องจันลา ต้องใช้เวลาในการตัดสินมากหน่อย และขอประกาศผลผู้ชนะดังนี้
รางวัลที่ 1 : 10,000 บาท นางสาวกุลนรี เซี๊ยะสมาน 
รางวัลที่ 2 : 5,000 บาท นายพงษ์เทพ จันทรไพร
รางวัลที่ 3 : 2,000 บาท นายอรรถวุฒิ ยงไธสง
ทั้งนี้ กรม ทช. จะติดต่อกลับไปยังผู้ชนะทั้ง 3 ราย ตามที่อยู่ที่ส่งมาในใบส่งผลงาน เพื่อเข้ารับรางวัลต่อไป