การประกวดวาดภาพจิตรกรรม หัวข้อ "เต่ามะเฟืองกลับทะเลไทย" การประกวดวาดภาพจิตรกรรม หัวข้อ "เต่ามะเฟืองกลับทะเลไทย"
15 view

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดวาดภาพจิตรกรรม
ภายใต้หัวข้อ "เต่ามะเฟืองกลับทะเลไทย"

          กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ขอเชิญชวนเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมส่งภาพรณรงค์ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าประกวด ในหัวข้อ “เต่ามะเฟืองกลับทะเลไทย” ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดหลักเกณฑ์ กติกา และเงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวดได้ที่ www.dmcr.go.th/miniprojects/134/29394 หัวข้อ การประกวดวาดภาพ

กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด
          - ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.dmcr.go.th/miniprojects/134/29394 กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน และส่งมอบพร้อมผลงาน
          - ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานวาดภาพจิตรกรรม2 มิติพร้อมแสดงโดยสื่อถึงหัวข้อ “เต่ามะเฟืองกลับทะเลไทย” ขนาด 84 x 100 ซ.ม. (ไม่รวมกรอบ) และน้ำหนักไม่เกิน 50 กิโลกรัม โดยใช้สีอะคริลิค สีน้ำมัน หรือสื่อผสมโดยไม่จำกัดเทคนิคและวัสดุ มีกระบวนการสร้างสรรค์กลวิธีและเรื่องราว เนื้อหาสาระที่มีการแสดงออกอย่างอิสรเสรี ภายใต้หัวข้อที่กำหนด
          - ผู้สมัครสามารถส่งผลงานได้ไม่เกิน 2 ภาพ และผลงานนั้นต้องไม่เคยได้รับรางวัลและจัดแสดงที่ใดมาก่อน และต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมและจริยธรรม
          - ผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมดถือเป็นกรรมสิทธิ์ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และทางกรมฯ มีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์ เผยแพร่ผลงานในเอกสารสิ่งพิมพ์ สื่อสารสนเทศทุกชนิด รวมถึงลิขสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่ผลงานต่อไป
          - เมื่อผู้สมัครส่งมอบผลงานให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแล้ว หากผลงานเกิดความเสียหายไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ผู้สมัครขอสละสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายจากกรมฯ ในทุกกรณี
          - ภายหลังจากการประกาศผล ผลงานที่ไม่ได้รับรางวัลทั้งหมด ให้ผู้สมัครติดต่อขอรับผลงานคืนภายในวันที่ 22 มีนาคม 2562 วัน ณ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หากผู้สมัครไม่สามารถรับผลงานคืนได้ตามวันและเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้สมัครยินยอมให้กรมมีกรรมสิทธิ์ในผลงานดังกล่าว และกรมมีสิทธิ์ดำเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประกาศขยายเวลาส่งผลงาน
          - ขยายเวลาส่งผลงานถึงวันที่ 25 มีนาคม 2562 ก่อนเวลา 16.30น.
          - ถ้าส่งทางไปรษณีย์ ดูจากวันประทับตราไปรษณีย์
          - ประกาศผลการตัดสิน 29 มีนาคม 2562 (ทางเว็บไซต์ เฟสบุ๊ก และช่องทางการสื่อสารของกรม)
          - สอบถามรายละเอียดที่ นายพงษ์พันธุ์ กิจไพบูลย์ โทรศัพท์ 086 613 2268 โทรสาร 02 143 9250

*** เลื่อนผลการประกวดเป็นวันที่ 26 เมษายน 2562 ***
          ตามที่กรม ทช. จัดกิจกรรมการประกวดภาพวาดจิตรกรรม "เต่ามะเฟืองกลับทะเลไทย" และแจ้งว่าจะประกาศผลการประกวดในวันที่ 29 มีนาคม 2562 นั้น เนื่องจากมีผู้ให้ความสนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจำนวนมาก (ประมาณ 100 ผลงาน) 
ทางทีมงานจึงต้องขอเวลาให้คณะกรรมการ พิจารณาและตัดสินผลงานให้เหมาะสม ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลามากกว่าที่คาดการณ์ไว้ จึงขอเลื่อนการประกาศผลการประกวดภาพจิตรกรรม "เต่ามะเฟือง" นี้ออกไปเป็นวันที่ 26 เมษายน 2562 ทั้งนี้

          เพื่อเป็นการขออภัยต่อทุกท่าน ทางกรม ทช. ขอเพิ่มรางวัลพิเศษอีก 3 รางวัล ๆ ละ 10,000 บาท พร้อมมอบใบประกาศนียบัตร แก่ทุกท่านที่ส่งผลงานเข้าร่วม จึงขออภัยทุกท่านที่ส่งผลงาน และติดตามการตัดสินมา ณ โอกาสนี้

กำหนดการเดิม
          - รับสมัครและส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2562 ก่อนเวลา 16.30น.
          - คัดเลือกและตัดสิน 1 - 8 มีนาคม 2562
          - ประกาศผลการตัดสิน 8 มีนาคม 2562 (ทางเว็บไซต์ เฟสบุ๊ก และช่องทางการสื่อสารของกรม)
          - พิธีมอบรางวัล 8 มีนาคม 2562
          หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการตามความเหมาะสม

การตัดสิน โดยคณะกรรมการผู้มีประสบการณ์ 7 ท่าน ประกอบด้วย
          1. รศ.ดร.สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์
          2.อาจารย์คมกริช สวัสดิรมย์
          3.อาจารย์สาโรจน์ อนันตอวยพร
          4.อาจารย์บัญชา สุพรรณาลัย
          5.อาจารย์สุพรรณ อินสมตัว
          6.อาจารย์คฑาวุธ ทองไทย
          7. อาจารย์ครองศักดิ์ จุฬามรกต
          หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นข้อยุติ

รางวัลการประกวด เงินรางวัลรวมสูงสุดจะเท่ากับ 100,000 บาท
          รางวัลที่ 1 : 50,000   บาทพร้อมประกาศนียบัตรจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
          รางวัลที่ 2 : 30,000   บาทพร้อมประกาศนียบัตรจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
          รางวัลที่ 3 : 20,000   บาทพร้อมประกาศนียบัตรจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
          ภายหลังการประกวด ภาพที่ได้รับรางวัลทั้งหมด จะเป็นสมบัติของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ติดต่อสอบถาม หรือส่งผลงาน
          ได้ทั้งทางไปรษณีย์ หรือมาส่งด้วยตนเอง (โดยไม่มีการพับภาพ)
          ที่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ประกวดภาพวาดระบายสี)
          เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
          ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
          นายพงษ์พันธุ์ กิจไพบูลย์ โทรศัพท์ 086 613 2268 โทรสาร 02 143 9250

<<<ดาวน์โหลดใบสมัคร>>>