ผลงานที่ได้รับรางวัล ผลงานที่ได้รับรางวัล
16 view

รูปภาพ ข้อมูลภาพ

รางวัลที่ 1

 

 ชื่อผลงาน : 1 : 100
 แนวความคิดผลงาน : เต่ามะเฟืองเพียงหนึ่งตัวที่มีโอกาสรอดกลับสู่ทะเลนั้นสามารถก่อเกิดและให้ชีวิตกับเต่ามะเฟืองในรุ่นลูกรุ่นหลานได้อีกเป็นร้อยๆตัวจึงนับเป็นสัญญาณที่ดีของจำนวนประชากรเต่ามะเฟืองหน้าที่เราทุกคนจึงจำเป็นต้องช่วยเป็นหูเป็นตาอนุรักษ์ให้เต่ามะเฟืองคงอยู่ในท้องทะเลต่อไป
 เทคนิค : สื่อผสม  
 ขนาด (ซม.) : 100 X 82
 ชื่อ-นามสกุล : นางสาว วิกาวี  รัตตมณี
 โทรศัพท์มือถือ : 084-0624830
 E-mail : silapa.annop@gmail.com

รางวัลที่ 2

 

 ชื่อผลงาน : รักษ์สิ่งแวดล้อมดั่งชีวิต
 แนวความคิดผลงาน : การคืนเต่ามะเฟืองเพื่อการอนุรักษ์ให้พวกเขาได้สืบสายพันธ์ต่อไปนั้นยังไม่เพียงพอการคืนที่อยู่อาศัยที่สะอาดรวมถึงการรื้อฟื้นท้องทะเลและที่วางไข่ให้เขาก็สำคัญไม่น้อยกว่าการคืนสู่ธรรมชาติและสร้างจิตสำนึกผู้คนให้ทิ้งขยะเช่นถุงพลาสติกให้ถูกที่อันจะทำให้เต่าเข้าใจผิดว่าเป็นอาหารและทำให้มันป่วยเป็นสิ่งที่ต้องกำชับและเน้นย้ำเป็นพิเศษการอนุรักษ์ดังกล่าวไม่ได้อนุรักษ์เพียงเต่ามะเฟืองแต่รวมถึงทุกชีวิต
 เทคนิค : สื่อผสม  
 ขนาด (ซม.) : 60 X 80
 ชื่อ-นามสกุล : นายสมบูรณ์ อุ่นประชา
 โทรศัพท์มือถือ : 099-4265982
 E-mail : somboon29769@hotmail.com

รางวัลที่ 3

 

 ชื่อผลงาน : กลับบ้าน
 แนวความคิดผลงาน : สร้างจินตภาพที่สอดคล้องกันระหว่างจินตนาการของเด็กชายซึ่งมีเต่ามะเฟืองและท้องทะเลภาพความจริงที่ปรากฏคือลูกเต่ามะเฟืองกำลังเดินทางไปสู่บ้านที่แท้จริงรอยที่เต่าเดินผ่านและภาพที่เด็กกำลังวาดบนผืนทรายอาจจะช่วยกระตุ้นจิตสำนึกให้ผู้คนกลับมาสนใจและอนุรักษ์เต่ามะเฟืองได้
 เทคนิค : สีอะคริลิค สีน้ำมันบนผ้าใบ  
 ขนาด (ซม.) : 70 X 90
 ชื่อ-นามสกุล : นายจักรพันธ์ หิรัญสาลี
 โทรศัพท์มือถือ : 090-9487417
 E-mail : poptnaiart@gmail.com
รูปภาพ ข้อมูลภาพ

รางวัลชมเชย

 

 ชื่อผลงาน : เต่ามะเฟืองกับทะเลไทย
 แนวความคิดผลงาน : ข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์ผลงานในเทคนิคไทยลายรดน้ำเพื่อเปรียบกับเต่ามะเฟืองที่มีคุณค่าและควรอนุรักษ์ดูแลรักษาไว้ให้กับสภาพพื้นถิ่นทะเลไทยยังคงอยู่เป็นเต่าชนิดที่มีขนาดใหญ่บำรุงเผ่าพันธุ์อยู่จนถึงปัจจุบันมีความงดงามเมื่ออยู่คู่กับปลาทะเลชนิดต่างๆอย่างสมบูรณ์
 เทคนิค : ลายรดน้ำ  
 ขนาด (ซม.) : 74 X 100
 ชื่อ-นามสกุล : นายจักรชัย เพ็ชรปานกัน
 โทรศัพท์มือถือ : 086-7273352
 E-mail : nottjakchai@gmail.com

รางวัลชมเชย

 

 ชื่อผลงาน : เต่ามะเฟือง
 แนวความคิดผลงาน : นับแต่วันนี้เราทุกคนมาร่วมด้วยช่วยกันอนุรักษ์เต่ามะเฟืองเพื่อให้พวกมันอยู่คู่กับท้องทะเลโดยไม่เบียดเบียนบุกรุกแหล่งวางไข่ไม่ทิ้งขยะไม่ทำให้ท้องทะเลเกิดมลภาวะเท่านี้เต่ามะเฟืองก็จะอยู่คู่กับทะเลไทยตลอดไป
 เทคนิค : ปากกาดำ, ดินสอ EE,สีโปสเตอร์
 ขนาด (ซม.) : 84 X 100
 ชื่อ-นามสกุล : นายเรืองฤทธิ์ สร่องศรี
 โทรศัพท์มือถือ : 083-2880472
 E-mail : pop-1231919@hotmail.com

รางวัลชมเชย

 

 ชื่อผลงาน : อนุรักษ์เต่ามะเฟืองสัตว์ทะเลไทย
 แนวความคิดผลงาน : เต่ามะเฟืองเป็นสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์แล้วเราต้องช่วยกันอนุรักษ์ไม่ทิ้งขยะลงทะเลเพราะสัตว์ที่อยู่ใต้น้ำจะใช้ชีวิตที่ไม่ปลอดภัยเต่ามะเฟืองเป็นสัตว์ที่ใหญ่และมีน้อยพวกเราชาวไทยช่วยกันอนุรักษ์เต่ามะเฟืองที่อยู่ในทะเลไทยเพื่อให้อยู่คู่กับทะเลไทยต่อไป ดูแลทะเลใต้ท้องทะเลเพื่อพาเต่ามะเฟืองกลับบ้าน
 เทคนิค : สีอะคริลิคแปะกระดาษ
 ขนาด (ซม.) : 60 X 80
 ชื่อ-นามสกุล : นายศิลป์ณภัทร์ กรธนสุขอรุณ
 โทรศัพท์มือถือ : 088-7370089
 E-mail : sinnaphat737@gmail.com

รูปภาพ ข้อมูลภาพ

รางวัลพิเศษ

 

 ชื่อผลงาน : รักษ์...เต่ามะเฟือง
 แนวความคิดผลงาน : จากแรงบันดาลใจที่ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ตามชายฝั่งทะเลไทยข้าพเจ้าจึงสร้างสรรค์ผลงานรูปเต่ามะเฟืองเพื่อกระตุ้นให้เห็นถึงภาวการณ์ปรับตัวและการใช้ชีวิตของเต่ามะเฟืองตามชายฝั่งทะเลไทยและเป็นสื่อสะท้อนให้เห็นว่าหากเราซึ่งเป็นมนุษย์ไม่ร่วมใจกันอนุรักษ์ไว้มันจะสูญพันธุ์ในที่สุด
 เทคนิค : สีน้ำมัน
 ขนาด (ซม.) : 80 X 100
 ชื่อ-นามสกุล : นายอมร ตรีเมฆ
 โทรศัพท์มือถือ : 081 - 4241194
 E-mail : amrtmk@gmail.com

รางวัลพิเศษ

 

 ชื่อผลงาน : อนุรักษ์เต่ามะเฟืองเพื่อท้องทะเล
 แนวความคิดผลงาน : เต่ามะเฟืองมีจำนวนลดลงเรื่อยๆทุกปีผมจึงอยากให้ทุกคนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์เต่าทะเลเพื่อจำนวนเต่ามะเฟืองจะได้มีจำนวนมากและทำให้ท้องทะเลมีความอุดมสมบูรณ์และสวยงามรวมถึงเราจะได้มีแหล่งเรียนรู้ทางทะเลและมีเต่ามะเฟืองมากที่สุดกว่าพื้นที่อื่นๆเพราะฉะนั้นเราทุกคนควรช่วยกันดูแลเต่ามะเฟืองและทะเลไทยผมจึงนำเสนอผลงานชิ้นนี้เป็นรูปเต่ามะเฟืองตัวใหญ่และลูกเต่ามะเฟืองมากมายที่วนว่ายในท้องทะเลและปะการังสีทองที่สวยงามของเมืองไทยอยากให้ทุกคนเห็นถึงความงามของท้องทะเลและเต่ามะเฟืองมากมายและมีกำลังใจที่จะช่วยกันอนุรักษ์เต่ามะเฟือง
 เทคนิค : สีอะคลิลิกและการติดปะ
 ขนาด (ซม.) : 100 x 80
 ชื่อ-นามสกุล : นายธีรวัฒน์ จันทร์แสตมป์
 โทรศัพท์มือถือ : 087 - 2177029
 E-mail : chia_noy@hotmail.com