บรรยากาศการตัดสินผลรางวัล บรรยากาศการตัดสินผลรางวัล
44 view

          วันที่ 6 มกราคม 2565 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) จัดการประชุมตัดสินผลงานการประกวดภาพถ่ายภาพธรรมชาติหรือระบบนิเวศทางทะเล ชายฝั่ง และป่าชายเลน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางทะเล โดยมีนายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เพื่อกำหนดเกณฑ์และคัดเลือกภาพถ่าย เพื่อประกาศผลรางวัล ผู้ที่ส่งภาพธรรมชาติ หรือระบบนิเวศทางทะเล ชายฝั่ง และป่าชายเลน ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางทะเล ตามนโยบายเปิดประเทศหลังสถานการณ์โควิด - 19 คลี่คลาย ที่ผ่านมา โดยมีผู้สนใจส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวดรวมทั้งสิ้น 236 ราย รวมกว่า 1,069 ภาพ (ส่งไม่ไม่เกิน 5 ภาพ) ซึ่งเกณฑ์การตัดสิน ประกอบด้วย ภาพถ่ายสามรถสะท้อนมุมมองของผู้ถ่ายภาพในความเป็นธรรมชาติทางทะเลที่สวยงาม หรือระบบนิเวศทางทะเล ชายฝั่ง และป่าชายเลนที่สวยงามสมบูรณ์ ภาพถ่ายต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณี และต้องไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน รวมถึงมีภาพถ่ายที่มีคุณค่าและความงานในเชิงการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่ง หรือป่าชายเลน รายชื่อผู้ได้รับรางวัลจะประกาศผลผ่านทางเว็บไซต์กรม ในวันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565

 

 

 

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
ประกาศผลการประกวดภาพถ่ายธรรมชาติ
ประกาศผลการประกวดภาพถ่ายธรรมชาติ

ประกาศผลการประกวดภาพถ่ายธรรมชาติ หรือระบบนิเวศทางทะเล ชายฝั่ง และป่าชายเลน ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางทะเล ตามนโยบายเปิดประเทศหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย โดยมีผู้สนใจส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวดรวมทั้งสิ้น 236 ราย รวม 1,069 ภาพ ซึ่งเกณฑ์การตัดสิน ประกอบด้วย ภาพถ่ายสามารถสะท้อนมุมมองของผู้ถ่ายภาพในความเป็นธรรมชาติทางทะเลที่สวยงาม หรือระบบนิเวศทางทะเล ชายฝั่ง และป่าชายเลนที่สวยงามสมบูรณ์ ภาพถ่ายต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณี และต้องไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน รวมถึงมีภาพถ่ายที่มีคุณค่าและความงามในเชิงการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่ง หรือป่าชายเลน

อ่านต่อ