กิจกรรม ทช.
กิจกรรม ทช.

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้จัดตั้งขึ้นมาตั้งแต่ พ.ศ. 2545 ได้กำหนดวิสัยทัศน์และนโยบายในเรื่องบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้มีความอุดมสมบูรณ์ และยั่งยืน ซึ่งมีภารกิจหลักคือเสนอความคิดเห็นเพื่อจัดทำนโยบายและแผนเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกำกับดูแล ประเมิน ตรวจสอบ การจัดการและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึง ศึกษา วิจัยพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลรวมถึงพืชและสัตว์ทะเลหายากที่ใกล้จะสูญพันธุ์ อีกทั้งต้องสร้างความรู้ ความเข้าใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร และเป็นศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จากการปฏิบัติงานของบุคลากรที่มุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชน

กิจกรรม "ทายภาพปริศนาเนื่องใน วันอนุรักษ์พะยูนแห่งชาติ 2565" กิจกรรม "ทายภาพปริศนาเนื่องใน วันอนุรักษ์พะยูนแห่งชาติ 2565"
กิจกรรม "ประกวดภาพถ่ายภาพธรรมชาติหรือระบบนิเวศทางทะเล 2565" กิจกรรม "ประกวดภาพถ่ายภาพธรรมชาติหรือระบบนิเวศทางทะเล 2565"
ประกาศผลการประกวดภาพถ่ายธรรมชาติ
ประกาศผลการประกวดภาพถ่ายธรรมชาติ

ประกาศผลการประกวดภาพถ่ายธรรมชาติ หรือระบบนิเวศทางทะเล ชายฝั่ง และป่าชายเลน ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางทะเล ตามนโยบายเปิดประเทศหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย โดยมีผู้สนใจส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวดรวมทั้งสิ้น 236 ราย รวม 1,069 ภาพ ซึ่งเกณฑ์การตัดสิน ประกอบด้วย ภาพถ่ายสามารถสะท้อนมุมมองของผู้ถ่ายภาพในความเป็นธรรมชาติทางทะเลที่สวยงาม หรือระบบนิเวศทางทะเล ชายฝั่ง และป่าชายเลนที่สวยงามสมบูรณ์ ภาพถ่ายต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณี และต้องไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน รวมถึงมีภาพถ่ายที่มีคุณค่าและความงามในเชิงการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่ง หรือป่าชายเลน

อ่านต่อ
กิจกรรม "เลยอง วิ่งเพื่อผู้พิทักษ์รักษาทะเล ครั้งที่ 2/2562" กิจกรรม "เลยอง วิ่งเพื่อผู้พิทักษ์รักษาทะเล ครั้งที่ 2/2562"