ประชุม การจัดการขยะทะเลอาเซียน
ผลการประชุม ช่วงเช้า

ผลประชุมช่วงเช้า ไทยกับความร่วมมือจัดการขยะทะเลอาเซียน”

วันที่ 5 มีนาคม 2562 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษด้านขยะทะเล “Special ASEAN Ministerial Meeting on Marine Debris” โดยมีพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน ในโอกาสนี้ นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตลอดจนรัฐมนตรีในประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ และสำนักงานเลขาธิการอาเซียน เข้าร่วมประชุมพิจารณาและเห็นชอบเอกสารผลลัพธ์ของการประชุม ณ โรงแรม เดอะ สุโขทัย สาทร กรุงเทพฯ

ภายหลังจากการประชุมแล้วเสร็จ รมว.ทส. ได้แถลงข่าวเพื่อสรุปผลการประชุมในช่วงเช้าให้คณะสื่อมวลชนได้รับทราบ โดยวาระสำคัญของการประชุมครั้งนี้ได้เน้นย้ำถึงแผนการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนในด้านการอนุรักษ์และการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ทั้งในระดับอาเซียนและระดับโลกในการการรับมือและลดปัญหาขยะทะเล ซึ่งขยะเหล่านี้เป็นปัญหาข้ามพรมแดนและรับทราบถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการอย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ในการต่อต้านปัญหาขยะทะเลในภูมิภาคนี้ ตลอดจนแนวทางการขับเคลื่อนและข้อปฏิบัติสำหรับอาเซียนในการป้องกันและลดปัญหาขยะทะเล ที่ประชุมได้เห็นชอบต่อเอกสารผลลัพธ์ ซึ่งมี 2 ฉบับประกอบด้วย
1. ปฏิญญากรุงเทพฯ ว่าด้วยการต่อต้านขยะทะเลในภูมิภาคอาเซียน และเป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการที่จะบริหารจัดการเพื่อแก้ปัญหาขยะในภูมิภาค 
2. กรอบปฏิบัติงานอาเซียนว่าด้วยขยะทะเล เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันทั้งด้านนโยบายการบริหารที่จะช่วยลดปริมาณขยะทะเล 

โดยเอกสารทั้ง 2 ฉบับ จะถูกนำเสนอเพื่อขอการรับรองในการประชุมระดับผู้นำอาเซียนในเดือนมิถุนายนนี้ 

รวมถึงได้มีข้อตกลงในการจัดตั้งศูนย์องค์ความรู้ขยะทะเลในอาเซียน โดยให้ตั้งสำนักงานใหญ่ที่ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อจัดทำฐานข้อมูลเรื่องขยะพลาสติก ซึ่งฝ่ายไทยเสนอว่าควรจะมีสาขาของศูนย์ดังกล่าวตั้งอยู่ในบริเวณประเทศลุ่มแม่น้ำโขงด้วย เพราะลุ่มน้ำโขงเป็น 1 ใน 10 แม่น้ำสายสำคัญของโลกที่ปล่อยขยะลงสู่ทะเล