ประชุม การจัดการขยะทะเลอาเซียน
ที่มาของโครงการ

ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษด้านขยะทะเล ในวันที่ 5 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะ สุโขทัย

       กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดี และร่วมต้อนรับประเทศสมาชิกอาเซียน ในการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษด้านขยะทะเล ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 5 มีนาคม นี้

       ปัจจุบันขยะทะเลกลายเป็นประเด็นสำคัญระดับโลกที่องค์การสหประชาชาติกำลังให้ความสำคัญ เนื่องจากทะเลทั่วโลกเปรียบเสมือนขุมทรัพย์ที่ต่างคนต่างตักตวงใช้โดยไม่คำนึงผลที่จะเกิดขึ้น ซึ่งในระยะยาวเรากำลังเผชิญกับขยะที่ล่องลอยจากฝั่งออกสู่ท้องทะเล โดยเฉพาะขยะพลาสติกที่สร้างปัญหามากมายในทั่วโลก ซึ่งล้วนเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้สัตว์ทะเลหายากใกล้สูญพันธุ์ บาดเจ็บหรือเสียชีวิต สร้างความเสียหายต่อระบบนิเวศ ทำให้แนวปะการังและท้องทะเลเสื่อมโทรมลง ทำลายทัศนียภาพของชายหาดและการท่องเที่ยวของหลายประเทศ ด้วยเหตุนี้ ประเทศไทย โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้คิดริเริ่มที่จะแก้ไขปัญหาขยะทะเล ซึ่งเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนที่มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์และเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก จึงได้หารือกับสำนักเลขาธิการอาเซียนในการริเริ่มสร้างความร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยได้จัดการประชุมระดับอาเซียน เรื่อง การลดปริมาณขยะทะเลในกลุ่มประเทศอาเซียนขึ้น ในระหว่างวันที่ 22 – 23 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรม เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา

        พร้อมกันนี้ในปีถัดมาเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษด้านขยะทะเล จำนวน 2 รายการ โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นำโดยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมฯ ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษด้านขยะทะเล ซึ่งการประชุมดังกล่าวใช้ชื่อภาษาไทยว่า “การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษด้านขยะทะเล” และใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Special ASEAN Ministerial Meeting on Marine Debris” ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 5 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะ สุโขทัย เขตสาทร กรุงเทพฯ 

        ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวจะถือเป็นความคิดริเริ่มของประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียนในปี 2562 และเพื่อให้ประเทศอาเซียนมีเวทีในการหารือและหาแนวทางที่เป็นรูปธรรมด้านการต่อสู้กับขยะทะเลและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างอาเซียนและภาคีผู้สนับสนุน เพื่อจัดการกับปัญหาขยะทะเลในภูมิภาคอย่างสอดคล้องกัน รวมถึงจะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานะของขยะทะเลและด้านมลพิษจากขยะทะเลในประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งถือเป็นการเปิดเวทีเจรจาในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก ในลำดับต่อไป 

        ล่าสุดเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้จัดประชุมระดับอาเซียนเพื่อจัดทำร่างเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษ ด้านขยะทะเล โดยมีผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึงเจ้าหน้าที่จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำร่างเอกสารฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุม ชั้น 2 โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ จังหวัดภูเก็ต

        ทั้งนี้ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้อธิบายให้ฟังว่าหลังจากการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษด้านขยะทะเลแล้วเสร็จ เชื่อว่าไทยจะนำประสบการณ์การแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพไปแลกเปลี่ยนกับนานาประเทศ พร้อมยกระดับการแก้ปัญหาเพื่อลดปัญหาขยะทะเลในระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับโลก รวมทั้งการจัดทำแผนดำเนินงานและช่องทางการติดต่อของแต่ละประเทศที่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาขยะทะเล อีกทั้งร่วมกันประกาศปฏิญญาอาเซียนแก้ไขปัญหาขยะทะเลซึ่งนำไปสู่การปฏิบัติของทุกประเทศอย่างจริงจัง