ประชุม การจัดการขยะทะเลอาเซียน
การดำเนินงาน / เตรียมงาน

การเตรียมงาน
          1. ชื่อการประชุมใช้ภาษาไทยว่า “การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษด้านขยะทะเล” และใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Special ASEAN Ministerial Meeting on Marine Debris”
          2. การประชุมจะจัดขึ้นในวันที่ 5 มีนาคม 2562 เป็นเวลา 1 วัน ณ โรงแรม สุโขทัย กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับการประชุม The High-Level 9th Regional 3R Forum in Asia and the Pacific (3R Forum) ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 6 มีนาคม 2562 ณ โรงแรม สุโขทัย กรุงเทพมหานคร
          3. การประชุมจะแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงเช้าเป็นการประชุมแบบปิด ผู้เข้าร่วมประชุมคือประเทศสมาชิกอาเซียนและสำนักงานเลขาธิการอาเซียน ส่วนช่วงบ่ายเป็นการประชุมแบบเปิด โดยเชิญประเทศนอกกลุ่มเข้าร่วมการประชุมด้วย ทั้งนี้ ยังไม่ได้มีการกำหนดจำนวนประเทศที่จะเชิญเข้าร่วม
          4. ผลลัพธ์ที่ได้จากการประชุมฯ อยู่ในรูปแบบของปฏิญญา และ/หรือแผนปฏิบัติการ (Declaration and/or Action plan)ของอาเซียนด้านการดำเนินการแก้ไขปัญหาขยะทะเลในภูมิภาคอาเซียน
          5. กรอบเวลาในการจัดทำร่างเอกสารผลลัพธ์ และการนำเสนอร่างฯ เพื่อผ่านความเห็นชอบตามกระบวนการของอาเซียน เริ่มจาก 1) จัด workshop เพื่อจัดทำร่างเอกสารผลลัพธ์ ในช่วงต้นเดือนธันวาคม 2561 เพื่อให้ประเทศสมาชิกนำร่างฯ ดังกล่าวไปผ่านกระบวนการขอความเห็นชอบภายในประเทศ 2) ขอความเห็นชอบจากคณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง (AWGCME) ในช่วงปลายเดือนมกราคม 2562 3) เวียนเอกสารให้เจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมพิจารณารับรองในลักษณะ ad-referendum ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 4) นำเข้าสู่วาระการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษ ในวันที่ 5 มีนาคม 2562 และ 5) นำผลลัพธ์การประชุมที่ได้ไปเสนอต่อที่ประชุมผู้นำ G20 (G20 Summit) ระหว่างวันที่ 14 - 15 มิถุนายน 2562 ณ ประเทศญี่ปุ่น
          6. ที่ประชุมเห็นชอบให้ตั้งคณะทำงานจำนวน 2 คณะ คือ 1) คณะทำงานด้านสารัตถะ และ 2) คณะทำงานด้านพิธีการและสถานที่ โดยให้เพิ่มเติมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน

กรอบเวลาและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
          สำหรับกรอบเวลาในการเตรียมการจัดประชุมที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 5 มีนาคม 2562 จะเป็นการประชุมเต็มวัน ซึ่งในช่วงเช้าจะเป็นการประชุมแบบปิด โดยจะประชุมกันเฉพาะประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน(ASEAN Member States) เพื่อจะรับรองเอกสารการประชุม ประกอบด้วยปฏิญญา และแผนปฏิบัติการ ซึ่งจะต้องมีการรับรองในช่วงเช้า สำหรับช่วงเที่ยงจะเป็นการเลี้ยงรับรองอาหารกลางวันอย่างเป็นทางการ ซึ่งจะเชิญทั้งผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน และ Dialogue Partner ร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน ส่วนการประชุมในช่วงบ่ายจะเป็นการประชุมร่วมประกอบด้วยผู้แทนของกลุ่มประเทศอาเซียน และ Dialogue Partner รวมทั้งประเทศที่คณะทำงานได้กำหนดไว้ (ASEAN+3) ซึ่ง 3 ประเทศที่เข้าร่วม ประกอบไปด้วยประเทศจีน ประเทศญี่ปุ่น และประเทศเกาหลี รวมถึงประเทศอื่นๆ ทั้งในภูมิภาคอาเซียน และนอกภูมิภาคอาเซียน ที่มีความสนใจในการแก้ไขปัญหาขยะทะเล เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อคิดเห็นต่อร่างเอกสารผลลัพธ์ รวมทั้งแผนปฏิบัติการ (Action plan) ที่จะเกิดขึ้น รวมถึงรับฟังแนวคิดในการสนับสนุนการดำเนินงานของประเทศในกลุ่มภูมิภาคอาเซียนต่อไปในอนาคต 

การลงพื้นที่ดูงานการจัดการปัญหาขยะทะเล
          ดูงานการจัดการปัญหาขยะทะเล ที่ชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี เนื่องจากใช้เวลาในการเดินทางไม่นานและมีการทำงานร่วมระหว่างภาครัฐกับท้องถิ่น นำโดยนายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุข ในการจัดการปัญหาขยะทะเล โครงการชายหาดปลอดบุหรี่ ซึ่งเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย

ด้านพิธีการ

การดำเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบ
กำหนดการประชุม ทช./คพ.
พิธีเปิด/วีดีทัศน์ ทช./คพ./สส.
การลงทะเบียน ทช./คพ./สส./อส.
การประชาสัมพันธ์                                                        สผ./กรมอาเซียน/กรมการท่องเที่ยว
Liaison กตป.สป.ทส./กรมพิธีการทูต/การท่าอากาศยานฯ
ของที่ระลึก ทช./คพ./สส.
การถ่ายภาพหมู่ ทช./กรมอาเซียน/กรมพิธีการทูต
การแถลงข่าว ทช./คพ./สส./อส.

ด้านสถานที่

การดำเนินงาน ทช./คพ./สส./การท่าอากาศยานฯ
ห้องพัก/ห้องประชุม/ห้องรับรอง ทช./คพ./สส./การท่าอากาศยานฯ
ห้องพักสื่อ/ห้องแถลงข่าว ทช./สผ./คพ.
พื้นที่จัดนิทรรศการ ทช./คพ./สส./อส./กรมการท่องเที่ยว
ห้องอาหาร/ห้องจัดเลี้ยง/พื้นที่จัดอาหารว่าง ทช./คพ./กรมอาเซียน/กรมพิธีการทูต
ตู้แปลภาษา ทช./คพ./สส.

ด้านการรักษาความปลอดภัย
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
          1. จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจอารักขารักษาความปลอดภัยและติดตามรัฐมนตรี 17 ประเทศ หรือผู้แทนในระดับเทียบเท่า ในระหว่างที่รัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมฯ ณ โรงแรมในกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 5 - 6 มีนาคม 2562
          2. จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลความเรียบร้อยในงานประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษด้านขยะทะเล ระหว่างวันที่ 5 - 6 มีนาคม 2562
          3. จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จัดการประชุม ตลอดการจัดการประชุม ระหว่างวันที่ 5 - 6 มีนาคม 2562
          4. จัดรถยนต์ตำรวจนำขบวนรถยนต์รับรองรัฐมนตรี หรือผู้แทนในระดับเทียบเท่า จำนวน 17 คัน จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ไป-กลับ โรงแรมที่พักและการเดินทางอื่นๆ ภายในกรุงเทพมหานคร (ถ้ามี) ระหว่างวันที่ 5 - 6 มีนาคม 2562
          5. อำนวยความสะดวกเส้นทางการจราจรขบวนรถยนต์รับรองรัฐมนตรีและขบวนรถติดตาม และการเดินทางภายในกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่ 5 - 6 มีนาคม 2562
          6. ติดตั้งเครื่องตรวจจับโลหะวัตถุระเบิด (Walk Through) ณ บริเวณหน้าทางเข้าห้องประชุม โรงแรมในกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่ 5 - 6 มีนาคม 2562
          7. อื่นๆ ตามความเหมาะสม

ด้านการอำนวยความสะดวกและการต้อนรับรัฐมนตรีอาเซียน
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
          1. การใช้ห้องรับรองพิเศษของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สำหรับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่ระดับสูง (ทั้งขาเข้าและขาออก) ตามกำหนดการเดินทาง
          2. การอำนวยความสะดวกสถานที่จอดรถ รับ – ส่ง ผู้เข้าร่วมประชุมระดับรัฐมนตรี รวมทั้งการตั้งขบวนรถเพื่อรับผู้เข้าร่วมประชุมบริเวณด้านหน้าอาคารผู้โดยสาร
          3. การอำนวยความสะดวกสถานที่จอดรถ รับ – ส่ง ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ 
          4. การใช้พื้นที่ต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม เพื่ออำนวยความสะดวกเรื่องรับ-ส่ง โดยการจัดตั้งโต๊ะประชาสัมพันธ์และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงาน ณ บริเวณโถงผู้โดยสารขาเข้า หรือสถานที่ที่เหมาะสม
          5. การจัดทำบัตรผ่านเข้า – ออก ในเขตหวงห้าม ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
          6. การใช้ห้องรับรองพิเศษของบริษัท การบินไทย สำหรับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่ระดับสูง (ทั้งขาเข้าและขาออก) ตามกำหนดการเดินทาง
          7. การอำนวยความสะดวกและบริการที่เกี่ยวข้องกับเที่ยวบินของการบินไทย และสายการบินพันธมิตร
          8. อื่นๆ ตามเหมาะสม

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง / ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
          1. อำนวยความสะดวกด้านการตรวจคนเข้าเมือง แก่ผู้เข้าร่วมประชุมระดับรัฐมนตรี และเจ้าหน้าที่ระดับสูง (ทั้งขาเข้า และขาออก)
ตามกำหนดการเดินทาง
          2. อำนวยความสะดวกด้านการตรวจคนเข้าเมืองให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ

ด้านพิธีการต่างๆ
กรมอาเซียน
          1. ประชาสัมพันธ์งานการประชุมฯ
          2. ให้คำปรึกษาแบบแผน แนวทางการปฏิบัติในการจัดการประชุมฯ
          3. อื่นๆ ตามความเหมาะสม

กรมพิธีการทูต
          1. ให้คำปรึกษาด้าน Liaison
          2. การรับรองรัฐมนตรี 13 ประเทศ
          3. อื่นๆ ตามความเหมาะสม

กรมการท่องเที่ยว
          1. เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวภายในประเทศ
          2. จัดนิทรรศการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
          3. อื่นๆ ตามความเหมาะสม

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, กรมควบคุมมลพิษ
          1. จัดนิทรรศการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
          2. จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกระหว่างการประชุม
          3. อื่นๆ ตามความเหมาะสม