ประชุม การจัดการขยะทะเลอาเซียน
กำหนดการ

วันที่ 4 มีนาคม 2562

(ทั้งวัน)

ผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางเข้าที่พัก (Arrival)

09.00 - 12.00 น.

การประชุมเตรียมความพร้อมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส
(ประเทศสมาชิกอาเซียน/สำนักงานเลขาธิการอาเซียน)
- พิจารณาและรับรองกำหนดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษฯ
- ชี้แจง logistics ระหว่างการประชุม

วันที่ 5 มีนาคม 2562

ช่วงเช้า การประชุมแบบปิด (Closed Meeting)

09.00 - 12.00 น.

ผู้เข้าประชุม – ประเทศสมาชิกอาเซียน/สำนักงานเลขาธิการอาเซียน
ที่ประชุมพิจารณา และเห็นชอบเอกสารผลลัพธ์การประชุม
1. Bangkok Declaration on Combating Marine Debris in ASEAN Region
2. ASEAN Framework of Action on Marine Debris

ช่วงพักเที่ยง

12.00 - 12.30 น.

แถลงข่าวผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษด้านขยะทะเล

12.30 - 14.00 น.

อาหารกลางวัน (Official Lunch)
- ผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน/สำนักงานเลขธิการอาเซียน/ประเทศและองค์กรนานาชาติที่ได้รับเชิญ

ช่วงบ่าย การประชุมช่วงต่อขยาย (Expanded Meeting)

14.00 - 14.30 น.

พิธีเปิดการประชุม (Tentative)
วิดีทัศน์ 3 นาที
Keynote Speakers
- พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
- ดาโต๊ะ ปาดูกา ลิม จ๊อก ฮอย เลขาธิการอาเซียน
(หมายเหตุ เปิดให้สื่อมวลชนเข้าทำข่าว)

14.30 - 15.00 น.

พัก

15.00 - 18.00 น.

ผู้เข้าประชุม - ประเทศสมาชิกอาเซียน/สำนักงานเลขธิการอาเซียน/ประเทศและองค์กรนานาชาติที่ได้รับเชิญ
- ประกาศผลลัพธ์ของการประชุมในช่วงเช้า
- ผู้แทนประเทศและหน่วยงานกล่าวถ้อยแถลง
- Chair’s Statement

วันที่ 6 มีนาคม 2562 - เดินทางกลับ (Departure)