กฐินพระราชทาน ทช.
ปี พ.ศ. 2563

          ปี พ.ศ. 2563 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้นำไปถวาย วัดจองคำ ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ในวันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563  โดยมียอดกฐินพระราชทานเป็นเงิน  1,462,529.40 บาท​ (หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นสองพันห้าร้อยยี่สิบเก้าบาทสี่สิบสตางค์)​

 

 

 

 

ภาพ/เนื้อข่าว โดย: ส่วนสื่อสารองค์กร