กฐินพระราชทาน ทช.
ปี พ.ศ. 2561

          ปี พ.ศ. 2561 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้นำไปถวาย ณ วัดกลางวรวิหาร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ในวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 โดยมียอดกฐินพระราชทานเป็นเงิน 1,713,410.45 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยสิบบาทสี่สิบห้าสตางค์)