กฐินพระราชทาน ทช.
ปี พ.ศ. 2559

วัดโพธิ์ปฐมาวาส พระอารามหลวง จ.สงขลา วันที่ 12 พฤศจิกายน 2559 จำนวนเงิน 1,410,421 บาท