กฐินพระราชทาน ทช.
ปี พ.ศ. 2558

วัดธรรมบูชา พระอารามหลวง จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 22 พฤศจิกายน 2558 จำนวนเงิน 1,532,618 บาท