ป่าชายเลนทั่วโลก (Mangrove of the World) ป่าชายเลนทั่วโลก (Mangrove of the World)
1,851 view

          ป่าชายเลนทั่วโลกมีพื้นที่ประมาณ 150,000 ตร.กม. ประเทศที่มีป่าชายเลน 123 ประเทศ อยู่ในเขตร้อนต่างๆ  พบไม้ป่าชายเลนแท้ทั่วโลกรวมทั้งหมด 73 ชนิด โดยมีพรรณไม้เด่นคือ Avicennia spp. (แสม), Sonneratia spp. (ลำพู, ลำแพน), Rhizophora spp. (โกงกาง), Bruguiera spp. (ถั่ว), Ceriops spp. (โปรง), Xylocarpus spp. (ตะบูน), Heritiera spp. (หงอนไก่)
          Mangrove of the world is located in 123 countries, covering 150,000 km². There are truly 73 plant species classified as true mangrove vegetation, which dominated by groups of Avicennia spp., Sonneratia spp., Rhizophora spp., Bruguiera spp., Ceriops spp., Xylocarpus spp., Heritiera spp., etc.

ทั่วโลกมีพื้นที่ป่าชายเลนประมาณ 150,000 ตร.กม. แบ่งออกได้เป็นโซน (9 โซนของป่าชายเลนในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9) ดังนี้
          - โซน อเมริกาเหนือ (North America) รวมพื้นที่ของอเมริกาเหนือและอเมริกากลาง(22,402 ตร.กม., 14.7 %)
​          - โซน อเมริกาใต้ (South America) (23,883 ตร.กม., 15.7 %)
​          - โซน แอฟริกาตะวันตก (West Africa) รวมพื้นที่ของแอฟริกาตะวันตกและแอฟริกากลาง (20,040 ตร.กม., 13.2 %)
​          - โซนแอฟริกาตะวันออก (East Africa) รวมพื้นที่ของแอฟริกาตะวันออกและแอฟริกาใต้ (7,917 ตร.กม., 5.2 %)
​          - โซน เอเชียใต้และตะวันออกกลาง (South Asia and Middle East) (10,968 ตร.กม., 6.8%)
​          - โซน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Southeast Asia) (51,049 ตร.กม., 33.5 %)
​          - โซน เอเชียตะวันออก (East Asia) (215 ตร.กม., 0.14 %)
​          - โซน ออสเตรเลียและหมู่เกาะแปซิฟิก (Australia and Pacific Islands) (15,888 ตร.กม., 10.5 %)
​          - โซน ประเทศไทย (THAILAND) (2,600ตร.กม., 1.7 %)

Approximately 150,000 Km2 of the global area of mangroves distributed in different zones(nine artificial zones demarcated in the King RAMA IX International mangrove botanical garden) are as follows;
          - North America(including North and Central America) (22,402 Km2, 14.7 %)
          - South America (23,883 Km2, 15.7 %)
          - West Africa (including West and Central Africa) (20,040 Km2, 13.2 %)
          - East Africa (including East and South Africa) (7,917 Km2, 5.2 %)
          - South Asia and Middle East (10,968 Km2, 6.8%)
          - Southeast Asia (51,049 Km2, 33.5 %)
          - East Asia (215 Km2, 0.14 %)
          - Australia and Pacific Islands (15,888 Km2, 10.5 %)
          - THAILAND (situated in the Southeast Asia zone, 2,600 km2, and ca. 1.7 % of the global area of mangrove forests)

          จากพื้นที่รวมของป่าชายเลนทั่วโลกดังกล่าว ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งอยู่ในโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพื้นที่ป่าชายเลนมากที่สุดในโลกเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ โดยมีพื้นที่ประมาณ 45,400 ตร.กม. คิดเป็น 30.27 % ของพื้นที่ป่าชายเลนทั่วโลก (150,000 ตร.กม.) ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าชายเลนประมาณ 2,600 ตร.กม. หรือประมาณ 1.7 % ของพื้นที่ป่าชายเลนทั่วโลก
          Of these, Indonesia of the Southeast Asia zone possesses the largest area of mangroves in the world, about 45,400 Km2 which is accounting for around 30.27 % of the global mangrove forests (150,000 km2). Thailand is holding the total area of mangroves about 2,600km2 (ca. 1.7 % of the global area of mangrove forests).

          การที่ ซันดาร์บานส์ (หมายถึง “ป่าอันสวยงาม”) ซึ่งเป็นป่าชายเลนที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่บริเวณอ่าวเบงกอล มีพื้นที่ประมาณ 10,000 ตร.กม. (6.67 % ของพื้นที่ป่าชายเลนทั่วโลก) ได้รับการประกาศโดยองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ให้เป็นพื้นที่มรดกโลก (World Heritage Site) เป็นการแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของระบบนิเวศป่าชายเลนได้อย่างเด่นชัด
          The inscription of the Sundarbans (meaning "The beautiful forest"), a vast mangrove forests of ca.10,000 km2 (6.67 % of the global area of mangrove forests) in the coastal region of the Bay of Bengal of the South Asia and Middle East zone, as a UNESCO World Heritage Site on 7 December 1997 is a manifestation of the importance of the area’s unique ecosystem.