รายละเอียดโครงการ
การดำเนินการที่ผ่านมา
วันที่ 5 กันยายน 2560 : การประชุมคณะกรรมการโครงการพลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณฯ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พิจารณา ว่า เพื่อให้โครงการฯมีความยั่งยืน อีกทั้งพื้นที่โครงการดังกล่าวมีความสำคัญซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการฯ และทรงปลูก ต้นโกงกาง ณ บ้านเสม็ดงาม หมู่ที่ 10 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560   มติที่ประชุมจึง มอบหมายให้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดทำโครงการจัดตั้ง “สวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9” ในพื้นที่ดังกล่าว เนื้อที่ประมาณ 518 ไร่ และอาจขยายถึงท้องที่บ้านอิเทพ หมู่ 3 ตำบลบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
วันที่ 3 ตุลาคม 2560 : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยรองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์) เสนอร่างโครงการฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการโครงการพลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณฯมติที่ประชุมเห็นชอบให้ จัดทำรายละเอียดงบประมาณ และพิจารณาเสนอเพื่อของสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกลาง
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 : คณะกรรมการโครงการพลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณฯ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยพลโทชัยยุทธ พร้อมสุข ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว พลเอกจีระศักดิ์ ชมประสพ รองอธิบดีฯ (นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์) และคณะกรรมการโครงการฯ ได้ขออนุญาตเข้าพบและหารือกับศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อขอความเห็นชอบในหลักการ โครงการจัดตั้ง สวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 : สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีคำสั่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่ 166 /2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดตั้งสวนสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9
วันที่ 19 ธันวาคม 2560 : คณะกรรมการดำเนินงานจัดตั้งสวนสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 มีการประชุมครั้งแรก มติที่ประชุม 1) ให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสองด้านคือ ด้านวิชาการ และด้านการดำเนินงาน 2) มอบหมายให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดทำผังบริเวณ (เบื้องต้น) เพื่อนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป
วันที่ 23 มกราคม 2561 : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นำเสนอผังบริเวณในพื้นที่โครงการฯ(เบื้องต้น)ต่อ ที่ประชุมประชุมคณะอนุกรรมการด้านการดำเนินงานจัดตั้งสวนสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 มติที่ประชุม  1.) ในขั้นการเตรียมความพร้อมให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเปลี่ยนแปลงงบเหลือจ่ายเพื่อการศึกษาข้อมูลกายภาพ ชีวภาพ เพื่อประกอบการออกแบบ และให้มีบุคลากรในการดำเนินงานข้างต้นต่อไป 2.)มอบหมายให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเร่งดำเนินการของบประมาณรายจ่ายงบกลางเพื่อดำเนินโครงการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีหนังสือ เรียนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หากเห็นชอบ โปรดนำเรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเห็นชอบในหลักการของบประมาณรายจ่ายงบกลางเพื่อดำเนินโครงการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 งบประมาณรวมทั้งสิ้น 372,730,000 บาท
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 : กรม ทช. มีหนังสือ เรียนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อ โปรดนำเรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงนามในหนังสือถึง ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเพื่อพิจารณาความเหมาะสมรายจ่ายงบกลาง ในการดำเนินโครงการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 งบประมาณรวมทั้งสิ้น 372,730,000 บาท
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นำเสนอข้อมูลด้านวิชาการ ประกอบด้วย การกระจายของป่าชายเลนในภูมิภาคต่างๆทั่วโลก รวมทั้งชนิดพันธุ์ที่มีและไม่มีในประเทศไทย ต่อ ที่ประชุมประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการจัดตั้งสวนสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 มติที่ประชุม 1. มอบหมายให้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเร่งดำเนินการสำรวจข้อมูลโดยละเอียดในพื้นที่โครงการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 เพื่อประกอบในการจัดทำแผนการดำเนินงาน ที่มีข้อมูลทางด้านวิชาการกำกับต่อไป
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงนามในหนังสือถึง ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเพื่อพิจารณาความเหมาะสมรายจ่ายงบกลาง ในการดำเนินโครงการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.๙งบประมาณรวมทั้งสิ้น 372,730,000 บาท
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 : ทีมงานเจ้าหน้าที่จากสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล กายภาพ ชีวภาพ ในพื้นที่โครงการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.๙พร้อมทั้งใช้อากาศยานไร้คนขับบินถ่ายภาพในพื้นที่โครงการเพื่อจัดแผนที่ภาพถ่ายทางทางอากาศตามมติที่ประชุมอนุวิชาการฯ
วันที่ 20 มีนาคม 2561 : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นำเสนอแผนการดำเนินงานต่อ ที่ประชุมประชุมคณะอนุกรรมการด้านการดำเนินงานจัดตั้งสวนสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9  ดังนี้
1. แผนการดำเนินงาน และกิจกรรมที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในปีงบประมาณ 2561 หากได้รับการพิจารณาความเหมาะสมรายจ่ายงบกลาง ในการดำเนินโครงการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 
2. เสนอร่าง TOR การออกแบบผังบริเวณ สิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่โครงการฯ มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ และให้กรมฯดำเนินการปรับแก้ร่าง TOR เพื่อเสนอในครั้งต่อไป

วันที่ 21 มีนาคม 2561 : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นำเสนอผลการสำรวจข้อมูลด้านกายภาพ ชีวภาพ ต่อ ที่ประชุมประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการจัดตั้งสวนสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 มติที่ประชุม มติที่ประชุม ให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำรวจและจัดทำข้อมูลด้าน สังคมเพิ่มเติม และวิเคราะห์ข้อมูลทุกด้านตามหลักวิชาการเพื่อประกอบแผนการจัดการต่อไป
วันที่ 29 มีนาคม 2561 : ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณมีหนังสือถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแจ้งว่าได้นำโครงการฯ เสนอ นรม.แล้วและ นรม.เห็นชอบตามที่ ทช.เสนอ แต่เนื่องเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นมีจำนวนจำกัด แต่หาก ทช.เห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วน และต้องดำเนินการในที 61 ให้ ทช.ใช้งบประมาณเหลือจ่าย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจออกแบบผังบริเวณ และสิ่งก่อสร้างประกอบ ก่อน
วันที่ 17 – 18  เมษายน 2561 : สนช.ทช. และจังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่เตรียมการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9
วันที่ 20  เมษายน 2561 : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีหนังสือถึง กรมศิลปากร และกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อขออนุเคราะห์ออกแบบโครงการสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9
วันที่ 9  พฤษภาคม 2561 : สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเสนอขออนุมัติโครงการฯ (เพื่อสามารถใช้พื้นที่นั้นได้ตามระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง)
วันที่ 16  พฤษภาคม 2561 : สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเสนอขออนุมัติหลักการในการจ้างออกแบบผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างภายในโครงการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9
วันที่ 17  พฤษภาคม 2561 : กรมทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งมีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ และราคากลางงานจ้างออกแบบโครงการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9
วันที่ 21  พฤษภาคม 2561 : ประชุม คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ และราคากลางงานจ้างออกแบบโครงการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9
วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลงนามสัญญาจ้าง มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อออกแบบฝังบริเวณ และสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9
วันที่ 2  สิงหาคม 2561 : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตรวจรับงานจ้างออกแบบงวดที่ 1 (Inception Report) และตามสัญญาจะได้รับแบบ โครงสร้าง และBOQ ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2561
วันที่ 6 สิงหาคม 2561 : อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งลงพื้นที่เตรียมความพร้อมรับเสด็จพระราชดำเนิน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีณ บ้านเสม็ดงาม หมู่ที่ 10 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
วันที่ 24 สิงหาคม 2561 : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีหนังสือ เรียนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อ โปรดนำเรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงนามในหนังสือเรียน รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบให้นำเรื่อง การจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดพิจารณา รายละเอียด
1. ระยะเตรียมความพร้อม ระหว่าง 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 เพื่อสำรวจออกแบบผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบ โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 6,500,000 บาท (หกล้านห้าแสนบาทถ้วน) แหล่งงบประมาณจากการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ 2561
2. ระยะพัฒนาพื้นที่ ระยะที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2564 เพื่องานปรับปรุงภูมิทัศน์ และก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 318,087,860 บาท(สามร้อยสิบแปดล้านแปดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน) 
3. ระยะพัฒนาพื้นที่ ระยะที่ 2 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2566 เพื่องานปรับปรุงภูมิทัศน์ และก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 423,320,300 บาท(สี่ร้อยยี่สิบสามล้านสามแสนสองหมื่นสามร้อยบาทถ้วน)
วันที่ 27 สิงหาคม 2561 : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนำเสนอร่างนิทรรศการ  ในงานรับเสด็จฯ  ต่ออนุกรรมการด้านวิชาการ เพื่อพิจารณารูปแบบ ก่อนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป และดำเนินการเตรียมต้นไม้ทรงปลูกแล้ว 
วันที่ 6 ตุลาคม 2561 : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และจังหวัดจันทบุรี จัดกิจกรรม “ปั่นปลูกป่า” สู่สวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 ระยะทาง 12 กิโลเมตร โดยมีพลเอก โปฎก บุนนาค สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธาน และนายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ ในการนี้ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรม ทช. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตลอดจนคณะกรรมการโครงการพลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติฯ รวมถึงเทศบาลเมืองจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า 1,000 คน ณ ศูนย์การเรียนรู้คลองภักดีรำไพ ต.คลองนารายณ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี
วันที่ 22 ตุลาคม 2561 : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานวางศิลาฤกษ์ “สวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9” จัดโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ร่วมกับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และจังหวัดจันทบุรี ซึ่งได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กราบบังคมทูลรายงาน และพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือป่าชายเลน โดยมีนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ตลอดจนคณะผู้บริหารจากกรม ทช. และสนช. รวมถึงคณะกรรมการดำเนินการจัดสร้างสวนพฤกษศาสตร์ฯ คณะทูตานุทูต หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม ทหาร ตำรวจ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมเฝ้ารับเสด็จ ณ บ้านเสม็ดงาม ต.หนองบัว อ.เมือง จ.จันทบุรี