ผู้เชี่ยวชาญ ทช.
ผู้เชี่ยวชาญ ทช.
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
นายสนใจ หะวานนท์

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

นายสุวรรณ นันทศรุต

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านสิ่งแวดล้อม

นายชาคริต  กูวิบูลย์ศิลป์

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านกฏหมาย

นายเชิญชัย  สุขธรานนท์

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านวิศกรรมโยธา

นายวิจักษณา  สบายเย็น

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์

นายวีระวุธ  พรรัตน์พันธุ์

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุทกวิทยา

นายวิสุทธิ์ โชติกเสถียร

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านธรณีวิทยา

นายวรรณเกียรติ ทับทิมแสง

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการทรัพยากร
และระบบนิเวศทางทะเล