ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญ ทช.
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญ ทช.
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
นายสนใจ หะวานนท์

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านบริหารจัดการ

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

นายสุวรรณ นันทศรุต

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านสิ่งแวดล้อม

นายชาคริต  กูวิบูลย์ศิลป์

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านกฏหมาย

นายเชิญชัย  สุขธรานนท์

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านวิศกรรมโยธา

นายวิจักษณา  สบายเย็น

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์

นายวีระวุธ  พรรัตน์พันธุ์

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุทกวิทยา

นายวิสุทธิ์ โชติกเสถียร

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านธรณีวิทยา

นายวรรณเกียรติ ทับทิมแสง

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการทรัพยากรและระบบนิเวศทางทะเล