มูลนิธิผู้พิทักษ์ป่าและรักษาทะเล จัดประชุมคณะกรรมการมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่าและรักษาทะเล ครั้งที่ 1/2563

  • 12 มี.ค. 2563
  • 187
มูลนิธิผู้พิทักษ์ป่าและรักษาทะเล จัดประชุมคณะกรรมการมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่าและรักษาทะเล ครั้งที่ 1/2563

          วันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 11.00 มูลนิธิผู้พิทักษ์ป่าและรักษาทะเล จัดประชุมคณะกรรมการมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่าและรักษาทะเล ครั้งที่ 1/2563 ณ ที่ทำการมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่าและรักษาทะเล ชั้น 2 อาคารบ้านจงรักษ์ ถนนระนอง 1 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระการประชุม ดังนี้
เรื่องเพื่อทราบ
          1. สรุปรายงานการช่วยเหลือของมูลนิธิฯ
          2. ลงนามระเบียบว่าด้วยการเงิน การบัญชี ทรัพย์สิน และการเก็บรักษาทรัพย์สิน พ.ศ. 2563
          3. เปลี่ยนแปลงชื่อมูลนิธิฯ ต่อธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางบัว
          4. งบดุล
          5. การรับบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิฯ
          6. การจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนพิทักษ์ป่าและรักษาทะเล ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
          7. การจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพผู้พิทักษ์ป่าและประชาชนที่เข้าร่วมดับไฟป่า
เรื่องเพื่อพิจารณา
          1. การขอรับความช่วยเหลือ จำนวน 18 ราย
          2. การเตรียมการการจัดงานมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่าและรักษาทะเลครบรอบ 2 ปี 
          3. บริษัทแมกซ์ เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด ขอบริจาคเงินสมทบมูลนิธิฯ

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง