วันทะเลโลก 2564 (World Ocean Day 2021)
วันทะเลโลก 2564 (World Ocean Day 2021)

วันทะเลโลก (World Ocean Day) ถือกำเนิดอย่างเป็นทางการ ตามมติที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2551 กำหนดให้วันที่ 8 มิถุนายน ของทุกปีเป็น วันทะเลโลก โดยในปีนี้ภายใต้แนวคิด The Ocean : Life and Livelihoods : รู้รักษามหาสมุทร เพื่อวิถีมนุษย์ที่ยั่งยืน เพื่อตอกย้ำบทบาทและความสำคัญของทะเลและมหาสมุทร ในการค้ำจุนสรรพชีวิตในทะเล ซึ่งเชื่อมโยงและเชื่อมโยงต่อการดำรงชีพ ความเป็นอยู่ และวิถึชีวิตของผู้คนและประชาคมโลก มหาสมุทร เป็นแหล่งชีวิตของเรา เป็นที่ตั้งของความหลากหลายทางชีวภาพส่วนใหญ่ของโลก สนับสนุนการยังชีพของมนุษยชาติและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ บนโลก และเป็นแหล่งโปรตีนหลักสำหรับผู้คนกว่าพันล้านคนทั่วโลก อย่างไรก็ตาม เรายังไม่เข้าใจหรือมักมองข้ามถึงผลกระทบของเราที่มีต่อแหล่งที่ให้ชีวิตแห่งนี้ กิจกรรมของมนุษย์ทั้งบนบกและในทะเล ได้ส่งผลกระทบ สร้างความเสื่อมโทรมต่อสภาพแวดล้อม และฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมาอย่างต่อเนื่อง ปัญหามลภาวะ น้ำเสีย ขยะทะเล การทำลายระบบนิเวศทางทะเล การทำประมงเกินกำลังการผลิต หรือการประมงผิดกฎหมาย เป็นต้น