โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้ควบคุมการท่องเที่ยวดำน้ำในบริเวณแนวปะการัง ทช. ประจำปี 2564"
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้ควบคุมการท่องเที่ยวดำน้ำในบริเวณแนวปะการัง ทช. ประจำปี 2564"
ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมอบรม

หมายเหตุ

  • กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม ภายใน 10 วัน หลังปิดการรับสมัคร
  • กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาการฝึกอบรม จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน
  • สถานที่จัดอบรมจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน ก่อนการฝึกอบรม
  • ให้ผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าอบรมติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม ทางเว็บไซต์กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
  • กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจะรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารว่างระหว่างการฝึกอบรม ส่วนค่าเดินทางและค่าที่พักผู้สมัครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง

 ส่วนค่าเดินทางและค่าที่พัก ผู้เข้าอบรม จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

 


>>> ระบบลงทะเบียนการอบรมหลักสูตร ผู้ควบคุมการท่องเที่ยวดำน้ำในบริเวณแนวปะการัง ครั้งที่ 6 จ.ระยอง 
(เลื่อนการอบรม)

>>> ระบบลงทะเบียนการอบรมหลักสูตร ผู้ควบคุมการท่องเที่ยวดำน้ำในบริเวณแนวปะการัง ครั้งที่ 7 จ.สุราษฏร์ธานี
>>> ระบบลงทะเบียนการอบรมหลักสูตร ผู้ควบคุมการท่องเที่ยวดำน้ำในบริเวณแนวปะการัง ครั้งที่ 8 จ.ตรัง

หมายเหตุ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   โทร 02 141 1336   หรือ  E-Mail : powerup.noon@gmail.com