โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้ควบคุมการท่องเที่ยวดำน้ำในบริเวณแนวปะการัง ทช. ประจำปี 2564"
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้ควบคุมการท่องเที่ยวดำน้ำในบริเวณแนวปะการัง ทช. ประจำปี 2564"
สถานที่จัดฝึกอบรม
การจัดอบรม สถานที่จัดอบรม วันที่จัด จำนวนผู้เข้ารับการอบรม
(คน)
 ครั้งที่ 1 จ.ชุมพร 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2564 40 (สำรอง 5)
 ครั้งที่ 2 กรุงเทพมหานคร 11 - 12 มีนาคม 2564 40 (สำรอง 5)
ครั้งที่ 3 จ.กระบี่ 16 - 17 มีนาคม 2564 40 (สำรอง 5)
ครั้งที่ 4 จ.ภูเก็ต 23 - 24 มีนาคม 2564 40 (สำรอง 5)
ครั้งที่ 5 จ.กระบี่ 30 - 31 มีนาคม 2564 40 (สำรอง 5)
ครั้งที่ 6 จ.ระยอง (เลื่อนการอบรม) 28 - 29 เมษายน 2564 40 (สำรอง 5)
ครั้งที่ 7 จ.สุราษฎร์ธานี 19 - 20 พฤษภาคม 2564 40 (สำรอง 5)
ครั้งที่ 8 จ.ตรัง 27 - 28 พฤษภาคม 2564 40 (สำรอง 5)
ครั้งที่ 9 จ.ภูเก็ต 8 - 9 มิถุนายน 2564 40 (สำรอง 5)
ครั้งที่ 10 จ.สุราษฎร์ธานี 23 - 24 มิถุนายน 2564 40 (สำรอง 5)
ครั้งที่ 11 กรุงเทพมหานคร 7 - 8 กรกฎาคม 2564 40 (สำรอง 5)
ครั้งที่ 12 กรุงเทพมหานคร 20 - 21 กรกฎาคม  2564 40 (สำรอง 5)