โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้ควบคุมการท่องเที่ยวดำน้ำในบริเวณแนวปะการัง ทช. ประจำปี 2564"
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้ควบคุมการท่องเที่ยวดำน้ำในบริเวณแนวปะการัง ทช. ประจำปี 2564"
คุณสมบัติ/เอกสารหลักฐาน

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม

  • มัคคุเทศก์ที่มีใบอนุญาต (ไกด์นำเที่ยวทุกประเภท) หรือ
  • ครูสอนดำน้ำ หรือผู้นำการดำน้ำ ที่มีบัตรรับรองจากสถาบันสอนดำน้ำ ตั้งแต่ระดับ Dive master หรือ Instructor หรือ เทียบเท่าขึ้นไป

เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่น

  • สำเนาบัตรประจำตัวมัคคุเทศก์ หรือสำเนาใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ กรณีมัคคุเทศก์ จำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาบัตรประจำตัวนักดำน้ำที่มีระดับการดำน้ำตั้งแต่ระดับ Dive master หรือ Instructor หรือ เทียบเท่าขึ้นไป กรณีนักดำน้ำ จำนวน 1 ฉบับ 
  • สำเนาหลักฐานทุกฉบับให้รับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับ