โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้ควบคุมการท่องเที่ยวดำน้ำในบริเวณแนวปะการัง ทช. ประจำปี 2564"
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้ควบคุมการท่องเที่ยวดำน้ำในบริเวณแนวปะการัง ทช. ประจำปี 2564"
ที่มาของโครงการ

          กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ดำเนินมาตรการในการป้องกัน แก้ไขปัญหา และลดผลกระทบของกิจกรรมท่องเที่ยวดำน้ำที่มีในแนวปะการัง ทั้งการให้ความรู้ ความเข้าใจ สร้างจิตสำนึกให้กับนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการท่องเที่ยว และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ยังพบว่าปัญหาการทำลายปะการังจากกิจกรรมท่องเที่ยวดำน้ำยังเกิดขึ้นตลอดเวลา และมีความรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากแนวโน้นการท่องเที่ยวมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น

          กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงได้จัดทำมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองปะการัง ภายใต้อำนาจตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 มาตรา 22 โดยเสนอร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง มาตรการคุ้มครองทรัพยากรปะการัง จากกิจกรรมท่องเที่ยวดำน้ำ ที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายและแผนทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ และจะนำเข้า ครม. เพื่อเห็นชอบให้ประกาศมีผลบังคับใช้ ประกาศดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุม กำกับดูแล การประกอบกิจกรรมท่องเที่ยวดำน้ำไม่ให้ส่งผลกระทบกับแนวปะการัง ภายใต้ประกาศกระทรวงดังกล่าว กำหนดมาตรฐานของผู้ที่จะพานักท่องเที่ยวเข้าไปท่องเที่ยวในบริเวณแนวปะการัง (ผู้ควบคุมการท่องเที่ยวดำน้ำในบริเวณแนวปะการัง) ต้องผ่านการฝึกอบรมและมีบัตรรับรองจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงจะสามารถพานักท่องเที่ยวเข้าไปในบริเวณแนวปะการังได้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับมัคคุเทศก์ ครูสอนดำน้ำ และผู้นำการดำน้ำ ก่อนประกาศจะมีผลบังคับใช้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงได้กำหนดการจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการท่องเที่ยวดำน้ำในบริเวณแนวปะการัง ตามโปรแกรมการฝึกอบรมนี้ ให้กับผู้ที่สนใจเข้าร่วม