ระบบปฏิบัติการ ศูนย์พิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง